logotype

Ett tydligare miljöfokus

78bc395b-8494-4e99-a410-4afaea5b0475

Marknaden och vår primära målgrupp – storkök och livsmedelsindustrin – ställer allt högre krav på minskad resursförbrukning vad gäller el, vatten, diskmedel, tryckluft med mera. Något även vi på Steeltech skall beto- na i allt högre grad framöver. Vår ambitionär bland annat att certifiera oss enligt ISO14000 och för tillfället vidtar vi en rad åtgär- der för att förbereda oss för detta.

– Allt fler av våra kunder lägger större viktvid en produkts totala livscykel än att stirra sig blinda på det faktiska utgångspriset. Nå- got som gynnar ett tydligare miljötänk och den tekniska utvecklingen, förklarar Björn Sjölin.

Just därför har vi på Steeltech intensifierat vårtmiljöarbete. Här följer några goda exempel:
• Investering i en ny gasbil på servicesidan.• Utbildning i smartare och effektivare körning.
• Införande av ett organiserat miljötänk i vårt verksamhetsledningssystem vad gäller bland annat farligt gods för att skapa bättre kontroll i verkstaden.
• Satsningar på bättre arbetsmiljö vad gäller svetsning och skumning genom investering-ar i processfilter och utsug.
• Genomförande av en rad åtgärder internt för att spara energi, värme och vatten.
• Återvinning av värme från lasersvetsen.
• Framtagning av en ny miljöutredning.
• Installation för olje- och regnvattenåtskilj- ning på parkeringen.
• Översyn av rutiner vid labb och provning för minskad miljöpåverkan.
• Införande av ”Kranmärkt” vatten, dvs dricks-vatten direkt från kranen istället för flaskvat- ten. Därmed bidrar vi till minskade utsläpp av koldioxid och onödigt avfall.